ادامه بتن ریزی فنداسیون پارکینگ طبقاتی

عملیات بتن ریزی فنداسیون پارکینگ طبقاتی پس از اتمام آرماتوربندی در مورخ 96/11/23 در حال اجام می باشد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با توجه به نیاز ضروری شهر ملارد به پارکینگ و آغاز احداث پروژه پارکینگ طبقاتی در خیابان امام خمینی (ره) پس از اتمام عملیات آرماتور بندی فنداسیون کف پارکینگ طبقاتی اجرای بتن ریزی آن در مورخ  96/11/23  انجام پذیرفت .

 

 

موارد مرتبط