بررسی اجرای سیستم جامع اطلاعات مدیریت MIS در شهرداری ملارد

سیستم اطلاعات مدیریت ، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان و مدیران ارائه داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد .

07 آذر 1395 0 comment
جهان رضا شیبانی کارشناس ارشد شهرداری ملارد جهان رضا شیبانی کارشناس ارشد شهرداری ملارد

بنابراين ، در اين پژوهش تلاش شده كه به بررسی اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در شهرداری ها و به عنوان نمونه موردی شهرداری ملارد پرداخته شود . اين پژوهش از نظر روش نيز يك پژوهش توصيفي است و از لحاظ نوع روش پژوهش پیمایشی می باشد . جامعه آماری این تحقیق عبارتند از: کلیه کارکنان شهرداری ملارد اعم از زن و مرد که تعداد این افراد در مجموع برابر با 360 نفر می باشد ( با تحصیلات کارشناسی و بالاتر ) و حجم نمونه تحقیق حاضر ، طبق جدول مورگان ، 108 نفر انتخاب گردیده است .
يافته هاي اين پژوهش حاکي از پذیرش فرضيه اصلی مي باشد . شناسایی موانع استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت شهرداری‌ ملارد با استفاده از روش آنتروپی ، با توجه به مقدار ضریب اهمیت هریک از مؤلفه‌ها ، مؤلفه‌ی موانع فرهنگی دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب موانع آموزشی ، موانع محیطی ، موانع اقتصادی ، موانع فردی ، موانع فنی ، موانع مدیریت تغییر ، موانع مدیریتی و در نهایت مؤلفه‌ی موانع سازمانی قرار دارد .

 

محقق

 جهان رضا شیبانی کارشناس ارشد شهرداری ملارد

دانلود مقاله

 

 

 

 

موارد مرتبط