آگهی ها

پنج عنوان مناقصه و تجدید مناصه عمومی

پنج عنوان مناقصه و تجدید مناصه عمومی
پنج شنبه, 13 تیر 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
شنبه, 25 خرداد 1398 نوشته شده توسط

تجدید مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
شنبه, 18 خرداد 1398 نوشته شده توسط

تجدید مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد :
شنبه, 04 خرداد 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکتهای واجد شرایط  طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد :
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

تجدید مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکتهای واجد شرایط  طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد :
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
جمعه, 20 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
جمعه, 20 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط